Therapy Kyjov s.r.o.

Jsme tým zdravotnických pracovníků, kteří pracují v ambulanci klinické psychologie.
Našim klientům nabízíme služby dětské klinické psychologie a klinické psychologie pro dospělé.

Dále nabízíme služby poskytující péči mimo zdravotnictví pro užší cílové skupiny,
to jsou Poradna, projekt SOS první pomoc v krizi a Pomoc lidem se závislostmi.

Práce Therapy Kyjov s.r.o. navazuje od března 2014 na mnohaletý provoz ordinace klinické psychologie
PhDr. Voráčové.

O nás


Mgr. Jana Kulheimová*

klinická psycholožka

odborný garant

Od r. Od roku 2007 pracuje ve zdravotnictví, předtím působila v sociálních službách v rámci prevence rizikového chování u dětí a dospívajících. Praxi v práci s lidmi s duševním onemocním má jednak v rámci psychiatrické ambulance, z nemocnice, také i z uzavřených oddělení PN Kroměříž. V oblasti krizové intervence využívá kvalifikace krizového interventa face to face. Zabývá se hlavně léčbou psychosomatických onemocnění. Orientuje se na hlubinnou psychoterapii, používá techniky Katatymně-imaginativní psychoterapie. V práci s dětmi využívá principy terapie hrou a imaginace. Od roku 2010 se věnuje i vzdělávání pracovníků v sociální a zdravotní oblasti a jejich supervizi.

img/cert/sken1a.jpg img/cert/sken2a.jpg img/cert/sken3a.jpg img/cert/sken4a.jpg img/cert/sken10a.jpg img/cert/sken11a.jpg img/cert/sken13a.jpg

*za svobodna Kahánková

Mgr. Matěj Černý

psycholog ve zdravotnictví

Vystudoval jednooborovou psychologii, pedagogiku a sociální pedagogiku na FFMU v Brně. V pomáhajících profesích pracuje od roku 1999. Profesní zkušenosti sbíral v ambulantních i pobytových zařízeních. Mnoho let působil v sociální oblasti, od roku 2009 pracuje ve zdravotnictví a to jak v soukromém, tak i ve státním sektoru. Je absolventem výcviku v rodinné terapii a při práci s lidmi využívá především systemické a interakční přístupy. Mimo přímou práci s klienty se i nadále věnuje práci v sociálních službách tj. vzdělávání, supervizi a překladům odborných textů.

img/cert/sken5a.jpg img/cert/sken6a.jpg img/cert/sken7a.jpg img/cert/sken8a.jpg img/cert/sken9a.jpg img/cert/sken9a.jpg

Mgr. Blanka Kotíková

psychoterapeutka v Poradně

krizová interventka

V roce 2013 dokončila obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na PVŠPS v Praze. Absolvovala Psychodynamický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. Při přímé práci využívá znalostí z kurzů Práce s traumatem a Koučování v kontextu organizačního rozvoje. V rámci stáží i předchozích zaměstnání v sociálních službách pracovala nejen s lidmi s duševním onemocněním a závislostí, ale také s jejich blízkými osobami.

V Therapy Kyjov s.r.o. poskytuje klientům péči v nezdravotnické službě Poradna a v projektu SOS první pomoc v krizi.

img/cert/1a.png img/cert/2a.png img/cert/3a.png img/cert/4a.png

Mgr. Vojtěch Výleta

psycholog ve zdravotnictví

Vystudoval jednooborovou psychologii na Filozofické Fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je kvalifikovaný v oblasti kompletní krizové intervence a zaměřuje se na terapeutickou práci skrze výcvik v logoterapii. Aktuálně pracuje jako krizový intervent a psycholog ve školství a sociálních službách.

img/cert/1va.jpg img/cert/2va.jpg img/cert/3v.jpg

Bc. Bohuslava Šibalová

adiktoložka

Od roku 2002 spolupracovala s terapeutickou komunitou pro drogově závislé. V roce 2005 nastoupila do Integrované psychiatrické ambulance v Nemocnici Kyjov, p.o., kde se podílela na založení podpůrné skupiny pro abstinující závislé, skupiny pro blízké a příbuzné závislých klientů. V roce 2012 si doplnila vzdělání na Karlově univerzitě v Praze v oboru adiktologie a získala titul Bc.. Od roku 2013 do 2016 působila jako vedoucí adiktologické ambulance v sociálně-psychiatrickém centru v Kyjově. Věnovala se i canisterapii.

img/cert/b1.jpg img/cert/b2.jpg img/cert/b3.jpg img/cert/b4.jpg img/cert/b5.jpg

<
PaedDr. Miluše Těthalová

psychoterapeutka, kouč

Má dokončený pětiletý systemický psychoterapeutický výcvik. Její klienti vedení u zdravotní pojišťovny VZP a ČPZP mají nárok proplacení psychoterapie z preventivního programu (příspěvek 500,-Kč/ konzultace). Již více než deset let se věnuje kariérovému poradenství a koučinku. Absolvovala koučovací výcvik a týmový koučink certifikovaný Mezinárodní federací koučů a je akreditovanou externí profesionální koučkou. Má zkušenosti se spoluprací s firmami (leadership). Spolupracuje s univerzitami a vedením SŠ. Jako psychoterapeut působí v Homedice a je součástí paliativního týmu.

img/cert/1.png

Martina Stávková

krizová interventka

V Therapy Kyjov s. r. o pracuje jako krizová interventka a asistentka. V lednu 2022 složila státní závěrečnou zkoušku z jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a má titul bakalářka. Od září 2022 pokračuje navazujícím magisterském programu tamtéž. V roce 2019 absolvovala kurz Komplexní krizové intervence. V současné době je účastnicí výcviku v integrativním koučování.

img/cert/ms1a.png img/cert/ms2a.png

Naše služby

Služby ordinace klinické psychologie

Psychologická diagnostika dětí

Na základě stanoveného cíle vyšetření (lékařem nebo jiným specialistou) vybíráme standardizované diagnostické metody ušité na míru potřebám dítěte. Vyšetření probíhá v několika sezeních, kdy hovoříme společně s rodiči a dítětem, a poté zvlášť s dítětem a zvlášť s rodiči. Provádíme vyšetření dětí od 3 let, ve výjimečných případech i u mladších.

Psychologická diagnostika dospělých

Provádíme vyšetření jak cílená, komplexní, také diferenciálně diagnostická, a to individuálně stavěné podle požadavků zadavatele vyšetření a podle potřeb klienta. Používáme aktuální standardizované metody. Zpravidla provádíme vyšetření v několika sezeních. Výsledky poté podle požadavků klienta společně konzultujeme a navrhujeme další plán péče.

Krizová intervence

V krizové intervenci se s klientem zaměřujeme na problém, ohnisko, spouštěč, podporu a řešení, a to v reálném čase "tady a teď. Společně hledáme způsob jak navést klienta k řešení své aktuálně obtížně zvladatelné situace.
Krize je změna, patří k životu a může se týkat všech jeho oblastí. Abychom touto situací dobře prošli a zvládli ji, potřebujeme někdy pomoc od někoho nezávislého, možná i odborníka.

Psychoterapie

Setkáváme se s klientem pravidelně v individuálních, skupinových i rodinných sezeních. Při práci využíváme hlubině orientovanou, katatymně imaginativní, nebo podpůrnou psychoterapii. Klient, který vchází do procesu psychoterapie pracuje na svém cíli. Podle závažnosti obtíží se pak jedná o krátkodobou či dlouhodobou formu. Pravidelně probíhá zhodnocování průběhu a úspěchu terapie.


Služby mimo zdravotnictví
Poradna

Jedná se o službu, která není zdravotnická, a kterou si klienti hradí sami dle aktuálního ceníku. Je zde pro klienty nepsychiatrické, kteří netrpí závažnějším psychickým onemocněním. Okruhem problémů vhodných pro péči v Poradně jsou například: potřeba sebepoznání a nalezení nového životního směru, porozumění svým pocitům a myšlenkám, pocity nepohody či neuspokojení, problémy s vlastní identitou, nadměrná sebekritičnost a nedostatek sebedůvěry, pocity osamělosti a ztráty smyslu života, strach, úzkosti a obavy (nikoli jako psychiatrická diagnosa), problémy s komunikací, nerozhodnost, obtíže s prosazováním vlastních potřeb, nedorozumění a konflikty v rodinných, partnerských či pracovních vztazích, zvládání náročné či krizové životní události a etapy atp. Péče je realizována v individuálních, párových i rodinných sezeních, které trvají 30-90 minut.

První pomoc v krizi

Od 14.8.2016 zajišťujeme ve spolupráci s městem Kyjov službu akutní psychologické pomoci. Může přijít kdokoli v krizi bez věkového omezení tzn. děti, dospělí i senioři. Není potřeba mít doporučení od lékaře, ani se předem objednávat. O intervenci jsou vedeny zcela anonymní záznamy, není nutno se registrovat. Děti nepotřebují doprovod. Krize se dotýká každého z nás. Krize se může týkat problémů v rodině, ve škole a ve vztazích. Problémů, které má člověk sám se sebou, se vztahem ke světu, i v otázkách spirituality, ale také s probíhající duševní či fyzickou nemocí, nemocí blízkých osob a tragických událostí. Krizový intervent provede základní ošetření problému a poskytne informace o návazné specializované pomoci, v případě potřeby. Počet setkání je z praktických důvodů omezen na 6 návštěv. Tato péče je hrazena z fondu rodinné politiky města Kyjova.
Krizovou intervenci poskytuje Mgr. Kotíková (v nepřítomnosti Mgr. Výleta) na adrese a ve dny uvedených na letáku.

Pomoc lidem se závislostmi

Adiktolog poskytuje odborné poradenské, terapeutické a sociální služby osobám ohroženým důsledky návykových nemocí látkových (alkohol, drogy a další) a nelátkových (hazardní hra, gambling a další). Je zde pro osoby experimentující s návykovými látkami, problémové uživatele návykových látek, osoby závislé motivované i nemotivované k abstinenci, absolventy ústavního léčení, pro patologické hráče a další osoby s problematikou nelátkových závislostí, rodinné příslušníky, blízké a partnery výše jmenovaných skupin, abstinující osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách nebo problematikou patologického hráčství (minimální doba abstinence 3 měsíce). Objednávky a informace u
Bc. Šibalové na telefonním čísle +420 606 777 669 , péče je hrazena klienty dle aktuálního ceníku.

Relaxace

Relaxace pro tělo a duši jsou jemné nenáročné techniky, které jsou velmi účinné pro vypořádání se s napětím. Pomáhají nám zmobilizovat vnitřní síly a posilují obranyschopnost organismu. Doporučujeme je i jako prevenci a formu duševní hygieny pro každého z nás. Relaxace naopak nejsou vhodné pro osoby s psychotickým onemocněním nebo s posttraumatickým syndromem. Relaxace probíhají v prostorách Therapy Kyjov s.r.o. Předem je vždy nutné telefonicky nahlásit účast u Bc. Bohuslavy Šibalové, která již mnoho let relaxace zkušeně vede. Informace pro objednání jsou uvedené na letáku.

Informace pro objednání

Nové klienty přijímáme podle naší aktuální kapacity. Čekací doba bývá cca 2 měsíce.
V Poradně a v projektu SOS první pomoc v krizi je služba k dispozici dříve.

OBJEDNÁNÍ
Pracujeme s klienty po předchozím telefonickém objednání na telefonním čísle +420 702 144 766, pondělí až pátek, 9 – 11 h.
Pokud se nedovoláte, je možné poslat SMS. Na zmeškané hovory mimo čas pro objednání, vždy reagujeme hovorem zpět v následující den v době pro objednání.

V případě, kdy víte, že se na domluvený termín nemůžete dostavit, prosíme, omluvte se vždy alespoň den předem a to SMS. Díky včasné omluvě Váš termín můžeme nabídnout jinému zájemci, který na něj dlouho čeká.

DOPORUČENÍ LÉKAŘE
Kromě neodkladné krizové péče je nutné mít doporučení od praktického nebo specializovaného lékaře. Na základě vystaveného doporučení k psychologickému vyšetření nebo k psychoterapii je psychologická péče, u Mgr. Kulheimové, Mgr. Černého a Mgr. Výlety, hrazena smluvními zdravotními pojišťovnami.

Rodinná psychoterapie u Mgr. Černého je hrazena smluvními pojišťovnami a to pouze na doporučení od lékaře, které je vystaveno členovi rodiny, který trpí psychickými obtížemi.

V Poradně u Mgr. Kotíkové, kde je péče hrazená klienty samotnými, doporučení mít nemusíte. Taktéž ho nemusíte mít ani pro využití služby SOS první pomoc v krizi.


SMLUVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
Jsme smluvním zařízením psychologické péče pro pojišťovny:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna

Péči klinického psychologa si hradí klient sám v případě nesmluvního zařízení nebo požadavku mimo běžný rámec. I ti, kteří nechtějí o péči informovat lékaře, nechtějí péči hrazenou zdravotní pojišťovnou a chtějí si péči hradit sami. Ceník služeb naleznete zde.


INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje o pacientech shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče dle nařízení GDPR. Podrobné informace naleznete zde.

Ordinační hodiny


Mgr. Jana Kulheimová
úterý 8 – 16 h
středa 13– 17 h
pátek 8 – 16 h

Mgr. Matěj Černý
pondělí 8,30 – 15,30 h
úterý 8,30 – 15,30 h
středa 8,30 – 12,30 h

Mgr. Blanka Kotíková
Poradna
středa 13,30 – 16,30 h
pátek 12,30 – 15,30 h

Bc. Martina Stávková
SOS první pomoc v krizi
úterý 11-15
středa 8-12
čtvrtek 13 – 17 h


Mgr. Vojtěch Výleta
úterý 12,30 – 16,30 h
čtvrtek 8 – 16 h
pátek 8 – 13 h

Aktuality


Dovolená 2023

Mgr. Jana Kulheimová
3. 7.-9. 7.
11. 8-28. 8.

Mgr. Matěj Černý
3. 7.-16. 7.
31. 7.-6. 8.
14. 8.-27. 8.
4. 9.

Mgr. Vojtěch Výleta
21. 8.-27. 8.

Bc. Martina Stávková
17. 7.-31. 7.


ROZŠÍŘENÍ ORDINAČNÍ DOBY SOS-PRVNÍ POMOC V KRIZI

Od 2. května 2023 se pro zvýšený zájem o službu krizové intervence SOS-První pomoc v krizi rozšiřuje ordinační doba. K dispozici budeme každý týden i v úterý mezi 11:00-15:00 hodinou.
Ordinační doba SOS-První pomoc v krizi od 2. 5. 2023

Úterý: 11:00-15:00
Středa: 8:00-12:00
Čtvrtek: 13:00-17:00

Adresa:
Riegrova 385/25, Kyjov

Kontakty


Kontakty
Therapy Kyjov s.r.o.
tř. Palackého 69/11
697 01 Kyjov

IČ: 02239353

objednání PO-PÁ 9 – 11 h, omluvy kdykoli SMS: +420 702 144 766
SOS první pomoc v krizi: +420 720 224 628

e-mail: psycholog(zavináč)zkyjova.cz


Parkování u domu není povoleno, využijte veřejná parkovací místa v okolí. Pro pacienty s omezením hybnosti je možnost se nechat přivézt před dveře ordinace, ale auto zde nesmí zůstat zaparkované.


Spolupracujeme